Mandaty z list PiS otrzymali:

​

1)   FOTYGA Anna Elżbieta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 1

2)  ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2

3)   KARSKI Karol Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3

4)   JURGIEL Krzysztof, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3

5)   SARYUSZ-WOLSKI Jacek emil, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4

6)   CZARNECKI Ryszard Henryk, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4

7)   BIELAN Adam Jerzy, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5

8)   KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5

9)   WASZCZYKOWSKI Witold Jan, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6

10)   KOPCIŃSKA Joanna Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 6

11)   KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7

12)  MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7

13)   KRUK Elżbieta Małgorzata, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 8

14)  MAZUREK Beata, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 8

15)   PORĘBA Tomasz Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9

16)   RZOŃCA Bogdan Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9

17)   SZYDŁO Beata Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10

18)   LEGUTKO Ryszard Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10

19)   JAKI Patryk Tomasz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10

20)  TARCZYŃSKI Dominik, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10

21)   WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 11

22)   TOBISZOWSKI Grzegorz Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11

23)   KLOC Izabela Helena, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 11

24)  ZALEWSKA Anna Elżbieta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12

25)   KEMPA Beata Agnieszka, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12

26)   BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13

27)   RAFALSKA Elżbieta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 13

​

Mandaty z list Koalicji Europejskiej otrzymali:

​

1)   LEWANDOWSKI Janusz Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1

2)   ADAMOWICZ Magdalena, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 1

3)   SIKORSKI Radosław Tomasz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2

4)   FRANKOWSKI Tomasz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3

5)   CIMOSZWEWICZ Włodzimierz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4

6)   HALICKI Andrzej Witold, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4

7)   HÜBNER Danuta maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 4

8)   KALINOWSKI Jarosław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5

9)   BELKA Marek Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6

10)  KOPACZ  Ewa Bożena, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7

11)   MILLER Leszek Cezary, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7

12)   HETMAN Krzysztof Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 8

13)   ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 9

14)   GRÄFIN VON THUN  UND HOHENSTEIN Róża Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10

15)   JARUBAS Adam Sebastian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10

16)   BUZEK Jerzy Karol, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11

17)   BALT Marek Paweł, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11

18)   OLBRYCHT  Jan Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11

19)   OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12

20)  DUDA Jarosław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12

21)   LIBERADZKI Bogusław Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13

22)   ARŁUKOWICZ Bartosz Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13

​

Mandaty z list Wiosny otrzymali:

​

1)   BIEDROŃ Robert, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4

2)   SPUREK Sylwia Iwona, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7

3)   KOHUT  Łukasz Marcin, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11

Kiedy odbywa się głosowanie? 

W USA w sobotę  25 maja 2019r. 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.  Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania             w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

Kto może głosować? 

Polak  18+

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,  nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie.

​

Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. po. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

Głosowanie to Twój przywilej, nie pozwól go sobie odebrać. 

Jeśli chcesz oddać głos w wyborach RP i mieszkasz na terenie USA sprawdź:

25 maja w sobotę w USA

ODDAJ WAŻNY GŁOS!

Jak głosować aby oddać ważny głos:

W dniu wyborów lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7 rano do 9 wieczorem. Głosować należy osobiście.  Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego.  Należy zabrać ze sobą Paszport RP  i okazać go członkom komisji.  Otrzymamy kartę do głosowania. Na karcie znajdujemy  kandydata, na którego chcemy zagłosować. Stawiamy znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku  tego kandydata. Jeżeli postawimy znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego  kandydata, głos będzie nieważny. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki. W razie wątpliwości możemy poprosić               o wyjaśnienie członka komisji wyborczej.  Po wybraniu kandydata głos wrzucamy do urny wyborczej. 

Jak wpisać się do spisu wyborców?

Wystarczy skontaktować się z Konsulem RP. 

​

Od 30 kwietnia 2019 możliwe będzie dokonywanie wpisu do Spisu Wyborców  poprzez skorzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl 

​

Wyborca stale   zamieszkały za  granicą oraz   wyborca  stale  zamieszkały  w Polsce, a przebywający  czasowo  za  granicą w celu   wzięcia   udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar  głosowania  w obwodzie  głosowania utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.  

W zgłoszeniu podaje się: 

1/ nazwisko i imiona, 

2/ imię ojca, 

3/ datę urodzenia, 

4/ numer ewidencyjny PESEL,

5/ adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą

6/ jeśli dotyczy - adres stałego  zamieszkania  wyborcy  w  Polsce,  tj.  adres,  pod  którym  wyborca  ujęty  jest  w  rejestrze  wyborców (w  odniesieniu  do osób  przebywających  czasowo za granicą),

7/ numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

​

Zgłoszenia dokonuje się  najpóźniej  w 3. dniu  przed  dniem  wyborów, tj. 

w przypadku wyborów do PE

do dnia 23 maja 2019r. do godz 11.59 pm czasu lokalnego

Gdzie można głosować?

W dowolnym obwodzie.

Wyborca, który został wpisany przez konsula  do spisu wyborców,  może otrzymać  zaświadczenie       o  prawie  do głosowania.  Z zaświadczeniem  takim można  głosować  w  dowolnym  obwodzie  głosowania  w kraju,  za  granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  o  prawie  do  głosowania  składa  się konsulowi,  który  sporządził  spis  wyborów,  w  którym  wyborca  jest  ujęty. Wniosek  należy  złożyć najpóźniej  w  2.  dniu  przed dniem  wyborów, tj.             W przypadku wyborów do PE do dnia 24 maja 2019r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca  odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku  upoważnienia  innej  osoby  do  odbioru  zaświadczenia  wyborca sporządza  wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  i  upoważnienie  (może  to  być  jeden  dokument),  w  którym  wskazuje  swoje  imię  (imiona)  i  nazwisko  oraz numer PESEL i dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca,  któremu  wydano  zaświadczenie  o  prawie  do  głosowania  zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego   utraty,   niezależnie   od   przyczyny, nie będzie  możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani  wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Obwody głosowania  za  granicą tworzy Minister  Spraw  Zagranicznych  w  drodze rozporządzenia. Wykaz  tych  obwodów będzie dostępny we  wszystkich  polskich placówkach dyplomatycznych            i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej   Państwowej   Komisji   Wyborczej  www.pkw.gov.pl

​

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą  Dziennik Ustaw 2019 Poz. 772

​

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA 

W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2019 ROKU 

DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ 

/wyciąg dotyczący terytorium USA/

​

numer obwodu / siedziba obwodowej komisji wyborczej  

​

132.  Waszyngton, Wydział Konsularny Ambasady RP 2224 Wyoming Avenue NW

Washington, DC 20008

​

133. Clearwater, Polskie Centrum im. Jana Pawła II 1521 N Saturn Avenue

Clearwater, FL 33755

​

134. Nowy Jork, Konsulat Generalny RP 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner) 

New York, NY 10016

​

135. Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie 177 Kent Street 

Brooklyn, NY 11222

​

136. Passaic, Sanktuarium św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej 6 Wall Street 

Passaic, NJ 07055

​

137. New Britain, Haller Post 112 Grove Street 

New Britain, CT 06053

​

138. Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 655 Dorchester Avenue

South Boston, MA 02127

​

139.  Los Angeles, Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej 3424 West Adams Boulevard

Los Angeles, CA 90018

​

140. Houston, Polska Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej 1731 Blalock Rd 

Houston, TX 77080

​

141. Chicago, Konsulat Generalny RP 1530 N Lake Shore Drive 

Chicago, IL 60610 

​

142. Chicago, Dom Podhalan ZPPA 4808 S Archer Avenue 

Chicago, IL 60632

​

143. Chicago, Parafia Św. Ferdynanda 3131 N Mason Avenue 

Chicago, IL 60634

​

144. Chicago, Parafia Św. Konstancji 5856 W Ainslie Street 

Chicago, IL 60630

​

145. Lombard, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego 21W377 Sunset Avenue 

Lombard, IL 60148

​

146. Saint Louis, St. Agatha Church Polish Roman Catholic Parish 3239 S 9th Street

St. Louis, MO 63118

​

147.  Orchard Lake, Orchard Lake Schools Adam Cardinal Maida Alumni Library 3535 Indian Trail Orchard Lake, MI 48324

​

Poznaj kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Informacje o kandydatach znajduja się na stronie PKW:

 https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/okregowe/4

Na kogo głosujemy?

W wyborach poza granicami kraju głosujemy na kandydatów 

z listy warszawskiej okręg wyborczy nr 4.

Zarejestrowanych zostało 7 komitetów wyborczych

 poniżej spis kandydatów:

​

Lista nr 1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

​

1. BOSAK Krzysztof 

2. KULESZA Jakub

3. PAZIO Rafał Piotr

4. ROSS Sebastian

5. KRAJSKI Stanisław

6. PISKORZ Monika Beata

7. PAMIĘTA Marta

8. KRAJEWSKA Zuzanna Maria

9. KRZYSZTOFIK Joanna

10. JAKUBIAK Marek

​

Lista nr 2 KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

​

1.    BIEDROŃ Robert

2.    SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela

3.    PŁATEK Monika Stanisława

4.    TRACZYK Adam Paweł

5.    BUŹNIAK Sylwia Lidia

6.    TARCZYŃSKA Anna Małgorzata

7.    PELC Filip Tadeusz

8.    KUBIAK Jacek Zbigniew

9.    BRAITER Katarzyna Anna

10.    GAWKOWSKI Krzysztof Kamil

​

Lista nr 3 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

​

1.    CIMOSZEWICZ Włodzimierz

2.    HALICKI Andrzej Witold

3.    GASIUK-PIHOWICZ Kamila

4.    HÜBNER Danuta Maria

5.    BONI Michał Jan

6.    ZIELIŃSKA Urszula Sara

7.    PUDŁOWSKI Paweł Patryk

8.    KALATA Edyta Teresa

9.    BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna

10.    BARTOSZEWSKI Władysław Teofil

​

Lista nr 4 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

​

1.    SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil

2.    CZARNECKI Ryszard Henryk

3.    RADZIWIŁŁ Konstanty

4.    CZERWIŃSKA Anita

5.    GRYGLAS Zbigniew

6.    TOMASZEWSKA Ewa

7.    SMIRNOW Andrzej

8.    KALETA Sebastian Jerzy

9.    CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata

10.    WYPYCH Małgorzata Maria

​

Lista nr 5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

​

1.    ZANDBERG Adrian Tadeusz

2.    NOSAL-IKONOWICZ Agata Alina

3.    KUCZYŃSKA Urszula Teresa

4.    WRÓBLEWSKI Giedymin

5.    TOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria

6.    BIEJAT Magdalena Agnieszka

7.    MIERZWA Michał Mikołaj

8.    WICHA Joanna Beata

9.    WALCZYŃSKI Hubert Michał

10.    GRODZKA Anna

​

Lista nr 6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

​

1. TYSZKA Stanisław

2. RZYMKOWSKI Tomasz Piotr

3. TANAJNO Paweł Jan

4. WITKOWSKA Agata Joanna

5. GŁOWACKA Ewa Katarzyna

6. OLSZEWSKA Mariola Aneta

7. MODZELEWSKI Jarosław

8. WOJAKOWSKA Magdalena Maria 

9. BORKOWSKI Łukasz Jan

10. JOŃCZYK Łukasz

​

Liata nr 7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI

​

1. GWIAZDOWSKI Robert Andrzej

2. CZERWIŃSKA Ewa Barbara

3. STECZOWICZ Bartłomiej Aleksander

4. ADAMKIEWICZ Marcin Piotr

5. MELAK Zofia Emilia

6. STAŃCZUK Dunia

7. MATYJASIAK Wojciech Robert

8. BEKIER Bartłomiej Maksymilian

9. SOWIŃSKA-KOBELAK Dorota

10. ŻMIJEWSKI Bogdan

 

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK