Procedura ubiegania się o wydanie paszportu RP 

​

Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo      o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

​

Do wniosku należy dołączyć:

1/ posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę); jeżeli paszport utracił ważność dodatkowo inny aktualny dokument ze zdjęciem (może być amerykański lub inny zagraniczny)           w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty (dostępne na miejscu) oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem; 

2/ jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle,            o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10-letni oraz tymczasowy).  informacja jak wykonać prawidłowe zdjęcie znajduje się TUTAJ ;

3/ wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu (wniosek o przesyłkę), chyba że osoba odbierze paszport osobiście w konsulacie

Opcjonalnie: 

1/ polski akt urodzenia (jeżeli jest to pierwszy paszport lub nie posiada się numeru PESEL);

2/ polski akt małżeństwa (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska na skutek zawarcia związku małżeńskiego);

3/ dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

​

Rejestracja celem złożenia wniosku odbywa telefonicznie lub przez stronę internetową konsulatu. 

Możliwe jest również złożenie wniosku podczas dyżurów konsularnych w poszczególnych miejscowościach okręgów konsularnych.  Więcej informacji na ten temat ubiegania się o paszport znajduje się na stronach poszczególnych konsulatów.

​

W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. Przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać polski paszport. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

​

Wnioski paszportowe

Wnioski można pobrać poniżej. Należy wydrukować DWUSTRONNIE i wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI.

​

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU - EDYTOWALNY 

WNIOSEK O PRZESŁANIE PASZPORTU

​

ZGODA RODZICÓW NA WYDANIE PASZPORTU DLA DZIECKA 

PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

(należy uzupełnić wszystkie pola i złożyć podpis w obecności notariusza)

​

UWAGA:

Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s check lub certified check wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN … 

Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

​

Opłaty konsularne

(stan na dzień 1 października 2019)

​

wydanie paszportu – 132 USD

wydanie paszportu dla małoletnich do 13. roku życia – 42 USD

wydanie paszportu dla dzieci od 13 do 18 roku życia – 66 USD

wydanie paszportu dla uczniów powyżej 18 roku życia, studentów studiów stacjonarnych, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych – 66 USD (po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki)

wydanie paszportu dla osób powyżej 70 roku życia – 0 USD (bez opłaty)

wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza ważny paszport – 396 USD

wydanie paszportu 10-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 150 USD

Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 12 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 24 USD.

​

Uprasza się o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego Money Order na całą sumę (np. 132 + 12 = 144; paszporty dwóch osób z rodziny wspólnie na ten sam adres: 132 + 132 + 12 = 276, etc.).

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK